Privatumo politika

Privatumo politika
 • Reglamentas arba BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
 • asmens duomenys – bet kokia informacija apie duomenų subjektą (fizinį asmenį), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
 • duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 • duomenų valdytojas – UAB „Valentis“, juridinio asmens kodas 135896640, registracijos adresas Molėtų pl. 11, LT-08409 Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Mūsų vardu tvarko Jūsų asmens duomenis;
 • duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne;
 • trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
 • duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
 • kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos atitinka BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (toliau – ERĮ) vartojamas sąvokas.
Pagrindinės Privatumo politikoje naudojamas sąvokos
 • The Regulation or GDPR means Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and repealing Directive 95/46/EC (the General Data Protection Regulation);
 • Personal data means any information relating to a data subject (natural person) who has been identified or is directly or indirectly identifiable by reference to an identifier such as his/her name, identification number, location data and an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;
 • Data processing means any operation or sequence of operations performed with personal data or sets of personal data by automated or non-automated means, such as collection, recording, sorting, organisation, storage, adaptation or modification, extraction, access, usage, disclosure, transfer, distribution, or otherwise making data available for use, as well as their alignment or combination with other data, restriction, erasure or destruction;
 • Controller means Valentis, UAB, legal entity registration number 135896640, registered address Molėtų pl. 11, LT-08409 Vilnius, Republic of Lithuania;
 • Processor means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes your personal data on our behalf;
 • Data recipient means a natural or legal person, authority, agency or other body to whom or which personal data are disclosed, irrespective of whether the latter is a third party or not;
 • Third party means a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data;
 • Consent of the data subject means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her;
 • Other terms used in the Privacy Policy correspond to the definitions used in the GDPR, the Law of the Republic of Lithuania on Legal Protection of Personal Data (hereinafter referred to as the the Law of the Republic of Lithuania on Electronic Communications (hereinafter referred to as the “LEC”).
Kokia yra šios Privatumo politiko apimtis?

Ši Privatumo politika apima tuos atvejus, kai mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti:

 • apsilankę mūsų Interneto svetainėje;
 • Valentis socialinių žiniasklaidos priemonių paskyrose;
 • susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu; taip pat tais atvejais, kai

Valentis gauna Jūsų asmens duomenis vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

Kokiais principais yra vadovaujamasi tvarkant Jūsų asmens duomenis?

Valentis užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių esminių duomenų tvarkymo apsaugos principų:

 • asmens duomenys Jūsų atžvilgiu yra tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais, arba statistiniais tikslais, nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 • Valentis tvarkomi asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus bei esant galimybei atnaujinami. Mes įsipareigojame imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 • asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal Reglamento 89 straipsnio 1 dalį, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurių reikalaujama šiuo Reglamentu siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • Valentis yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas);

Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams ir duomenų gavėjams, kai teisę ir (ar) pareigą tai daryti atitinkamais pagrindais suteikia teisės aktai.

Kokius Jūsų duomenis mes tvarkome?

Valentis tvarkomi asmens duomenys bei jų tvarkymo tikslai:

 • Jums naršant šioje Interneto svetainėse bei kituose mūsų socialiniuose tinkluose, mes galime rinkti informaciją apie Duomenų subjekto naudojamą naršyklę, IP adresą, spustelėtas nuorodas, prieš Interneto svetainę aplankytas kitas svetaines, vardas, profilio nuotrauka, lytis, ryšiai ir bet kokia kita informacija, kurią klientas sutinka bendrinti naudodamasis trečiųjų šalių svetainėmis (pvz., kai „Facebook“ paspaudžiate „Patinka“);
 • Atsakydami į Jūsų prašymus, užklausas ir komentarus, mes galime rinkti sekančius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, parašas, adresas, telefono numeris, duomenys ryšiui palaikyti, skunde, prašyme ar pareiškime nurodomos aplinkybės, skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas, kiti skunde, prašyme ar pareiškime nurodyti duomenys (įskaitant ypatingus asmens duomenis);
 • Tvarkydami asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, siūlant produktus ir paslaugas: mes galime rinkti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, darbovietė, užimamos pareigos, pirkimo įpročiai ir prioritetai, pirkimų istorija, mokėjimo informacija (pvz., banko informacija) ir mokėjimų istorija.
Kokios yra mūsų pareigos tvarkant Jūsų asmens duomenis?

Vykdydamas asmens duomenų tvarkymą, mes įsipareigojame:

 • Užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento, ADTAĮ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą;
 • Užtikrinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimą;
 • Įgalioti duomenų tvarkytojus tinkamai tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • Kontroliuoti, kaip asmens duomenų tvarkytojai vykdo jiems nustatytas asmens duomenų tvarkymo pareigas;
 • Užtikrinti asmens duomenų saugumą įgyvendinant technines ir organizacines asmens duomenų saugumo priemones;
 • Rengti asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančius vidinius teisės aktus, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus juos ir prireikus inicijuoti jų pakeitimus;
 • Skirti asmens duomenų apsaugos pareigūną;
 • Tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus;
 • Konsultuotis su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos klausimais;
 • Pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą tokiam įvykus;
 • Teikti metodinę pagalbą duomenų tvarkytojams ir Valentis darbuotojams asmens duomenų tvarkymo tikslais;
 • Organizuoti mūsų darbuotojų mokymus asmens duomenų teisinės tvarkymo ir apsaugos klausimais;
 • Vykdyti kitas funkcijas, reikalingas tinkamai įgyvendinti mūsų teises ir pareigas, užtikrinant tvarkomų asmens duomenų saugumą.
Kokias Jūs turite teises bei kaip jas įgyvendinti?

Valentis užtikrina tinkamą visų Jūsų, iš BDAR bei kitų asmens dokumentų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų kylančių, teisių įgyvendinimą:

 • Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis (jeigu jos leidžia tinkamai identifikuoti asmenį) patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę:
 • gauti iš mūsų patvirtinimą̨, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę neatlygintinai susipažinti su Valentis tvarkomais jo duomenimis ir gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams yra ir per vienerius metus buvo teikiami;
 • reikalauti, kad mes nepagristai nedelsdami ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • pateikdamas papildomą pareiškimą reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Duomenų subjekto asmens duomenys;
 • reikalauti, kad Valentis nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad Valentis apribotų duomenų tvarkymą;
 • gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Valentis įmonei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų̨ valdytojui;
 • nesutikti, kad Valentis įmonėje būtų tvarkomi jo asmens duomenys, išskyrus tuos atvejus, kai mes pagal įstatymus esame įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
  • Mes įsipareigojame sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:
 • valstybės saugumą ar gynybą;
 • viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą ir nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Jūsų pačių ir/arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  • Aukščiau nurodytos duomenų subjekto teisės gali būti apribotos tais atvejais, kai Valentis pagal įstatymus yra įpareigotas tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir šie teisės aktai nenumato nustatytų teisių realizavimo. Aukščiau nurodytos duomenų subjekto teisės taip pat gali būti apribotos tais atvejais, kai Valentis nėra kompetentingas vykdyti Jūsų prašymo. Šiais atvejais mes pateikiame motyvuotą atsisakymą vykdyti Jūsų prašymą bei nurodome kompetentingą svarstyti Jūsų prašymą adresatą;
  • Teikiama informacija ir visi pranešimai bei visi veiksmai yra nemokami. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, mes galime:
 • imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba
 • galime atsisakyti imtis veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą.
  • Valentis tenka pareiga įrodyti, kad prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas;
  • Duomenų subjekto prašymą įgyvendinti jo teises, Valentis išnagrinėja ir atsakymą pateikia ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi. Atsakymas pateikiamas valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu (paštu, asmeniškai ar elektroninių ryšių priemonėmis);
  • Kilus abejonių dėl Duomenų subjekto tvarkomų asmens duomenų teisingumo arba tvarkymo teisėtumo, Įmonė sustabdo šių duomenų tvarkymo veiksmus bei atlieka šių asmens duomenų teisingumo ir tvarkymo teisėtumo patikrinimą;
  • Jeigu yra nustatoma, kad Duomenų subjekto asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, mes nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo šios aplinkybės sužinojimo dienos, juos ištaisome, patiksliname ar papildome;
  • Jeigu yra nustatoma, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, mes nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės sužinojimo dienos, sunaikiname neteisėtai ir nesąžiningai tvarkomus Jūsų duomenis ar sustabdome tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, kol bus ištaisyti neteisingi, netikslūs, papildyti neišsamūs asmens duomenys ar asmens duomenys bus sunaikinti;
  • Apie duomenų subjekto prašymu arba Įmonės iniciatyva ištaisytus ar sunaikintus Duomenų subjekto asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus Įmonė informuoja asmens duomenų gavėjus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
  • Mes užtikriname, kad visa reikalinga informacija Jums būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.
  • Jūs galite skųsti mūsų veiksmus ir/arba neveikimą, susijusį su Jūsų teisių įgyvendinimu, Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai per ADTAĮ nustatytus terminus.
Kontaktai
 • Su šia Privatumo politika ir/arba bendrai su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais susisiekti galite kreipiantis žemiau nurodytais kontaktais:

UAB „Valentis“
juridinio asmens kodas: 135896640
registracijos adresas: Molėtų pl. 11, LT-08409 Vilnius, Lietuvos Respublika
paštas: duom.aps@valentis.lt

Baigiamosios nuostatos

 • Duomenų valdytojo iniciatyva ir/arba keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems asmens duomenų tvarkymą, Valentis šią Privatumo politiką gali pakeisti bet kuriuo metu savo nuožiūra. Privatumo politika turi būti peržiūrima ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus;
 • Privatumo politika ir jos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje internetinėje svetainėje dienos.

Atnaujinimo data: 2019-06-21

Šioje svetainėje naudojami slapukai, siekiant pagerinti vartotojų patirtį.
Sužinoti daugiau